Historie van Buurtparkeren

Gebruikte afkortingen:  
BuPa Buurtparkeren
BWG Bewonerswerkgroep (Groenburgwal e.o.)
DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
HIOR Handboek Herinrichting Openbare Ruimte
ID Infrastructuur en Duurzaamheid
WOB Wet Openbaar Bestuur

Datum

Gebeurtenis

15-03-12 Parkeerplan Wiebes verschijnt met o.a. het openstellen van beschikbare parkeergarages voor vergunninghouders
30-05-12 1e Informatieavond op Stadhuis inzake herinrichting “Kloveniersburgwal e.o.”
15-10-12 2e Inspraakavond op Stadhuis inzake herinrichting “Kloveniersburgwal e.o.”
15-10-12 Als gevolg van HIOR-dictaat (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) en schijninspraak: BuurtWerkgroep Groenburgwal e.o. (BWG) start een Gele Flyer actie
08-11-12 BWG (Bewonerswerkgroep Groenburgwal e.o.) dient namens ruim 160 bewoners zienswijze in bij Stadsdeel Centrum inzake herinrichtingplan
11-01-13 Gesprek van BWG met van Jeanine van Pinxteren, Zeeger Ernsting, Ronald Hendriks, Wies Damen, Theo Vreeswijk over herinrichtingsplan waarbij 65 parkeeplekken op onze 2 eilandjes verdwijnen
01-02-13 Vervolggesprek met portefeuillehouder van Pinxteren, Zeeger Ernsting, Jeroen Cornelissen, Wies Damen, Theo Vreeswijk
15-02-13 Antwoord met compromisvoorstel van Jeanine van Pinxteren aan buurtactiegroep
22-02-13 BWG krijgt toezegging dat vergunninghouders tijdens herinrichting in de Stoperagarage kunnen parkeren + dat de gemeente een integraal verkeerscirculatieplan maakt
05-03-13 Behandeling van aangepast plan door commissie Openbare Ruimte (met korte inspraak vooraf) op Stadhuis
08-04-13 Praktisch overleg met Stadsdeel Centrum: Wies Damen, Jeroen Cornelissen, Theo Vreeswijk, Bernard Kroeger
05-06-13 Overleg met Stadsdeel over verdere opzet/voortzetting buurtactiegroep
04-07-13 BWG stuurt buurtbrief met pleidooi voor tenminste belanghebbendenparkeren op de 2 kleine eilandjes
08-01-14 BWG stuurt in vervolg op doorgaan van plan Wiebes een buurtbrief met 1e opzet plan BuPa op de 2 kleine eilandjes
02-02-14 Website Buurtparkeren.nu gaat live
18-02-14 Petitie aangeboden aan stadsdeel Centrum met 160 handtekeningen + 400 steunbetuigingen via de website van bewoners die BuPa willen
04-03-14 Debat over Buurtparkeren in de Zuiderkerk gesteund door 160 handtekeningen + 650 steunbetuigingen via de website
05-03-14 Uitkomst van debat: steun voor Buurtparkeren van D66, PvdA, CDA, VVD, SP, Red Amsterdam, BBB, Witte Stad, Trots, Lijst Ina Brouwer en Piratenpartij Amsterdam
06-03-14 BWG biedt petitie aan Raad met 160 handtekeningen + 700 steunbetuigingen via de website van bewoners die BuPa willen
12-06-14 Mogelijkheid BuPa opgenomen in coalitieakkoord 2014-2018 “Stad in beweging” op pag. 23
26-08-14 Informatief gesprek BuPa-club met leden van D66-fractie die blijkbaar BuPa-plan niet hebben gezien, gelezen of begrepen
23-10-14 Kennismakingsgesprek BuPa werkgroep met de nieuwe VVD-wethouder Litjens
28-10-14 Protest inspraak bij stadsdeel Centrum over negatief advies stadsdeel Centrum aan  de Gemeenteraad over BuPa
31-10-14 BuPa-club stuurt buurtbrief met uitleg groter gebied voor pilot BuPa
11-11-14 Tussenrapportage Parkeerplan Wiebes (met o.a. openstellen beschikbare parkeergarages voor vergunninghouders) verschijnt
24-11-14 BuPa-inspraak/protest inzake ontbreken BuPa in Programmaplan 2015 stadsdeel Centrum
06-01-15 1e versie procedures pilot BuPa door verkeersambtenaar i.o.m. BuPa-werkgroep
23-01-15 BuPa-club telt zelf de beschikbare P-plekken in kleine pilot gebied: voor 115 parkeerplekken op straat zijn 146 parkeervergunningen afgegeven = 127%
03-02-15 BuPa inspraak/protest bij stadsdeel Centrum tegen ambtelijk verzonnen beren op de weg en over gewenste gebied voor solide proef BuPa
18-02-15 Positief advies van stadsdeel Centrum aan Raad over proef BuPa
05-03-15 Overleg BuPa met DIVV-ambtenaar Wiard Kuné over onderzoeksmethodiek, gebiedsbepaling en mogelijke uitwerking BuPa
31-03-15 Vervolg overleg BuPa met DIVV-ambtenaar over de scope en het besluitvormingsproces inzake BuPa
16-04-15 Verzoek van BuPa aan DIVV-ambtenaar om representatief proefgebied met representatieve meetmethodiek toe te passen
04-05-15 Overleg BuPa met DIVV-ambtenaren Wiard Kuné en Jeroen Grooten over gewenste meet-methodieken
07-05-15 Start meet-methodische proef gedurende 2 weken op de 2 kleine eilandjes; inmiddels 800 steunbetuigingen via de website
18-05-15 Protest BuPa tegen stelling DIVV dat de kleine meet-methodische proef tevens als 0-meting voor BuPa kan worden gebruikt
18-05-15 Informatief vervolggesprek BuPa-club met VVD-raadslid Werner Toonk die BuPa-plan kent, begrijpt en van harte ondersteunt
19-05-15 BuPa inspraak/protest tegen “Uitvoeringsagenda Mobiliteit Stadsdeel Centrum” waarin helemaal niets staat over Buurtparkeren
29-05-15 Herhaald protest BuPa tegen stelling DIVV dat de kleine meet-methodische proef tevens als 0-meting voor BuPa kan worden gebruikt
12-06-15 Informatief gesprek BuPa-club met D66-raadsleden Jan-Bert Vroege + Alexander v Hammelburg: begrijpen en steunen pilot BuPa
16-06-15 Informatief gesprek BuPa-club met SP-raadsleden Remina Alberts en Nelly Duindam: zeggen pilot BuPa te begrijpen en te steunen
18-06-15 Informatief gesprek BuPa-club met CDA-raadslid Diederik Boomsma die BuPa helemaal begrijpt en steunt
20-06-15 Informatief gesprek BuPa-club met PvdA-raadslid Henk Boldewijn en Roeland Rengelink (Stadsdeel): zeggen pilot BuPa te begrijpen en te steunen
25-06-15 Brief BuPa aan wethouder Litjens met o.a. grenzen BuPa-proefgebied en het verkregen ruime politieke draagvlak voor BuPa
25-07-15 Klacht ingediend bij Litjens wegens wanbeheer P-garage Muziektheater (nooit reactie op gekregen)
01-09-15 Uitkomsten meetmethodische proef omgeving Groenburgwal (zomer 2015) zijn bij gemeente bekend maar worden achtergehouden
18-02-16 BuPa dient klacht in bij Litjens wegens achterhouden uitkomsten meet-methodische proef en geen samenwerking met BuPa-initiatiefnemers
18-02-16 WOB-verzoek ingediend om alle achtergehouden informatie en conclusies n.a.v. Meetmethodische proef Groenburgwal alsnog openbaar te maken
25-02-16 In plaats van BuPa worden 5 maatregelen (Plan Litjens) aan de Raad voorgelegd en aangenomen
29-02-16 BuPa-club wordt uitgenodigd bij wethouder Litjens om zijn plan op 11/03/2016 op het stadhuis te bespreken
02-03-16 Wethouder Litjens zet plan Buurtparkeren opzij en negeert politiek akkoord
04-03-16 Aanvulling/herhaling eerdere WOB-verzoek
04-03-16 BuPa protestbrief aan Raadscommissie ID met verzoek om besluit plan Litjens in te trekken en in plaats daarvan proef BuPa te realiseren
06-03-16 Herhaald verzoek BuPa-club aan gemeente om achtergehouden informatie meetonderzoek
10-03-16 BuPa-club zegt afspraak met Litjens op 11/03/2016 af
13-03-16 Protestbrief van bewoners en organisaties rondom Geldersekade over uitvoeren plan Litjens i.p.v. BuPa
14-03-16 Informatief vervolggesprek BuPa-club met CDA-raadslid Diederik Boomsma
16-03-16 BuPa inspraak/protest bij Raadscommissie ID tegen volksverlakkerij inzake BuPa
16-03-16 Raadsbesluit over invoering plan Litjens i.p.v. pilot BuPa uitgesteld naar 20 april 2016 dankzij steun van CDA. PvdA en PvdO
16-03-16 Informatief vervolggesprek BuPa-club met D66-raadslid Jan-Bert Vroege
20-03-17 Besluit proef Litjens i.p.v. Buurtparkeren uitgesteld naar 20 april a.s.
29-03-16 Bespreking BuPa-plan met twee nieuwe verkeersambtenaren Dimitri Drijver en Evelien van de Molen om alsnog tot een constructieve samenwerking te komen
05-04-16 Wethouder Litjens laat via zijn ambtenaar weten dat het door hem tijdens de raadscommissievergadering ID van 16 maart 2016 voorgestelde, en de dag erna zelfs publiekelijk tijdens het symposium in de Zuiderkerk toegezegde, gesprek over Bupa ter reparatie van de gebrekkige communicatie door de wethouder, niet voor 20 april (= datum van besluitvorming in de Raad) kan plaatsvinden
15-04-16 Achtergehouden informatie en conclusies n.a.v. Meetmethodische proef (als gevolg van WOB-verzoek) worden pas nu, 5 dagen voor behandeling, openbaar gemaakt
17-04-16 BuPa protest ingediend bij de raad i.v.m. hun bespreking “vervolgstappen kentekenonderzoek Groenburgwal” op 20/4/2016
19-04-16 Herhaald BuPa protest ingediend bij de raad i.v.m. hun bespreking “vervolgstappen kentekenonderzoek Groenburgwal” op 20/4/2016
20-04-16 Raad neemt Plan Litjens aan i.p.v. pilot BuPa, zij het met motie CDA-Shahsavari-Janssen/D66-Vroege: Uiterlijk 1/1/17 moet uitkomst plan Litjens gepresenteerd & getoetst, ondertussen voorbereiding van solide BuPa-proef die in 6 weken kan starten
21-04-16 BuPa-club stuurt buurtbrief met uitleg genomen Raadsbesluit en doet een verzoek om financiële bijdrage aan de achterban
13-06-16 Eerste vervolggesprek met de verkeersambtenaren over (1) Tussenrapportage van de 5 Litjens maatregelen en (2) Voorbereiding van de échte BuPa-pilot als de 5 maatregelen van de wethouder niets opleveren
19-10-16 Vervolggesprek met de verkeersambtenaren over  (1) Tussentijdse onderzoeksresultaten/data van de 5 maatregelen van Litjens en (2) Mogelijke varianten pilot buurtparkeren
12-12-16 Vervolggesprek met de verkeersambtenaren over Conceptversie haalbaarheidsstudie pilotvarianten
07-02-17 Laatste bespreking BuPa-club met  de verkeersambtenaren over parkeerduurbeperking i.p.v. BuPa, en over het kleine gebied Groenburgwal in plaats van het gehele CE01-gebied.
29-03-17 Presentatie tijdens bespreking met Wethouder Litjens van de resultaten van zijn plan ‘aanpak parkeeroverlast Groenburgwalgebied’: De wethouder vindt de resultaten van zijn eigen parkeermaatregelen voldoende en ziet geen noodzaak voor ons initiatief Buurtparkeren
21-04-17 Vragen van BuPa aan de opsteller over de enquête die ten grondslag ligt aan de vermeende resultaten die door de wethouder op 29.03.2017 zijn gepresenteerd: Hoeveel personen zijn geënquêteerd, op welk tijdstip, wat was de formulering van de vragen, wijze waarop afstanden en looptijden zijn berekend…
14-05-17 Brief en zienswijze aan Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid met verzoek om te bevorderen dat een Haalbaarheidsnotitie Buurtparkeren alsnog op zo kort mogelijke termijn wordt afgerond
15-05-17 Brief aan BuPa-achterban: Wethouder Verkeer vindt verder overleg over Buurtparkeren onnodig
25-05-17 Informatief vervolggesprek BuPa-club met CDA-raadslid Diederik Boomsma
27-06-17 Brief aan raadsleden om pilotmaatregelen Groenburgwal’ als niet geslaagd te beoordelen en – conform de eerder aangenomen motie 386 Shashavari-Jansen en Vroege – nu zo snel mogelijk een start te maken met solide proef Buurtparkeren.
27-06-17 CDA, Diederik Boomsma, dient een motie in  om uiterlijk 15 sept gedetailleerde randvoorwaarden te overleggen voor een proef Buurtparkeren en alsnog samen met de BWG de technische en bestuurlijke voorbereidingen ervan uit te werken
29-06-17 De motie wordt weggestemd met als voorstemmers alleen CDA (Diederik Boomsma), de Partij vd Ouderen en Werner Toonk als VVD-dissident. De meeste partijen nemen niet eens het woord.
18-10-17 De gemeente verspreidt, in een piepklein gebiedje, een flyertje, waarin melding word gemaakt van parkeerduurbeperking als een variant van buurtparkeren. Het moge duidelijk zijn dat dit ideetje niets met het échte buurtparkeren van doen heeft.