Buurtparkeren

Alternatief voor vergunninghoudersparkeren en aanvulling op het parkeerplan van Wethouder Wiebes.

Voorstel voor een proef met buurtparkeren.
In vervolg op het succesvolle buurtprotest tegen de aanvankelijke herinrichtingsplannen in het Ververskwartier (Groenburgwal e.o.) waarbij heel veel parkeerplaatsen op straat zouden verdwijnen hebben deze buurtbewoners het plan buurtparkeren bedacht om de enorme parkeerproblemen en het bijbehorend overlast gevende zoekverkeer terug te dringen.

Buurtparkeren leidt bezoekers van de binnenstad direct naar de beschikbare parkeergarages bij het centrum en laat alleen nog bewoners met hun serviceverkeer op straat in hun eigen buurt parkeren.  Daar heeft iedereen profijt van:

 • vergunninghouders kunnen voortaan hun auto gegarandeerd parkeren: dichtbij op straat of in de dichtstbijzijnde parkeergarage;
 • met de nieuwe “bezoekerskaart voor bewoners” kunnen bewoners een parkeerkaartje in hun straat/buurt kopen voor bezoekende familie, vrienden, leveranciers en servicemonteurs. Dit geldt voor alle bewoners: autobezitters en niet-autobezitters;
 • de binnenstad is verlost van al die nodeloos rondjes rijdende bezoekers en bewoners. De bezoekers worden voortaan meteen naar de gewenste P-garage geleid, waar zij hun auto veilig kunnen stallen en de bewoners staan dichtbij in hun eigen buurt. Resultaat: minder verkeersdruk, minder CO2-uitstoot, minder lawaai;
 • allerlei kunstmatige afsluitingen in de verkeerscirculatie worden overbodig waardoor omrijden (met extra verkeersdruk, vervuiling en ergernis) wordt voorkomen;
 • het centrum zal veel beter bereikbaar worden.

De voordelen van buurtparkeren op een rijtje:

 • Buurtparkeren zorgt niet voor meer parkeerplekken op straat, maar vergroot wel de kans van vergunninghouders om een parkeerplek plek dichtbij huis te vinden;
 • Is niet alleen voor vergunninghouders maar ook voor bestemmingsbezoek: familie, vrienden, leveranciers, servicemonteurs;
 • Dankzij de “bezoekerskaart” hoeft serviceverkeer (loodgieter, monteur etc.) niet meer op de stoep of brug te parkeren, wat veel ergernis bij bewoners wegneemt;
 • Minder zoekverkeer door bewoners. Dit verbetert de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en verkeersdoorstroming;
 • Minder zoekverkeer door bezoekers van bewoners;
 • De gemiddelde parkeerdruk blijft ongewijzigd. Bij het afgeven van parkeervergunningen wordt nog steeds rekening gehouden met bezoekers;
 • Minder parkeerdruk op omliggende buurten waar (nog) geen buurtparkeren is ingevoerd omdat bewoners en serviceverkeer uit de buurt waar wel buurtparkeren wel geldt, daar niet mogen staan;
 • Invulling door de bewoners zelf (in plaats van door de gemeente): Bijvoorbeeld van het aantal “bezoekerskaarten” dat wordt afgegeven;
 • Alle parkeerplekken blijven volledige benut (in tegenstelling tot bij belanghebbenden parkeren);
 • De parkeerexploitatie pakt voor de gemeente niet ongunstiger uit:
  • De inkomsten uit kort parkeren blijven bestaan;
  • Bestemmingsbezoek betaalt het reguliere (hoge) parkeertarief;
  • Als de buurt betrokken kan worden bij de handhaving, zullen de handhavingskosten voor de gemeente dalen.
 • Kan in het hele centrum ingevoerd worden. Dit bevordert de consistentie en helderheid naar de uitgaanders/bezoekers toe;
 • Dankzij de bezoekerskaart zijn er minder vast toegewezen laad- en losplekken nodig. Die kunnen weer aan het arsenaal van reguliere parkeerplekken worden toegevoegd. Hetzelfde geldt in wisselende mate voor invalidenparkeerplekken, autodeelplekken en andere vormen van belanghebbendenparkeren. De beschikbare ruimte op straat worden zo efficiënter benut.
 • Desgewenst kunnen buurtbewoners en –ondernemers worden berokken bij de handhaving;
 • Geen verhoging van het tarief voor een parkeervergunning nodig.
 • Bij een aanvullende maatregel zoals buurtparkeren staan bewoners voor de deur en parkeren uitgaanders/bezoekers in de parkeergarages.
 • Als er uitbreiding van het aantal parkeerplekken in parkeergarages voor uitgaanders/bezoekers nodig is, kan dit betaald worden door de gebruikers van die plekken;
 • Het systeem van buurtparkeren is nauwelijks fraudegevoelig. Bezoekers met een bezoekerskaart betalen nog steeds het hoge uurtarief;
 • Buurtparkeren leent zich uitstekend voor een proef in een specifiek gebied omdat het geen negatieve impact heeft op de omliggende buurten.

Pilot voor Buurtparkeren

De grootte van het pilotgebied wordt bepaald door door de validiteit die de studie moet hebben om tot een significante uitspraak inzake de pilot te komen.

Na overleg met verschillende deskundigen kiezen wij heel bewust voor een proef “Buurtparkeren” in het gebied omsloten door Damrak – Rokin – Amstel – Valkenburgerstraat – Prins Hendrikkade omdat:

 • dit deel van de oude binnenstad al is omsloten door hoofdnetverkeer met rondom de al bestaande en voor deze proef noodzakelijke parkeergarages;
 • dit gebied rondom ook goed herkenbaar is voor bezoekers en daarbinnen ook dezelfde infrastructuur heeft;
 • dit ook geldt voor wat betreft gebruik, woon- en uitgaansfuncties, drukte, etc.;
 • dit veel logischer gebied in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin pas groot genoeg is om significante uitkomsten op te leveren;
 • zo geen ongewenste waterbedeffecten in naastgelegen buurten worden verwacht;
 • een proef in dit gebied groot draagvlak onder bewoners en gebruikers heeft;
 • met deze omvang de proef al direct veel kan opleveren voor de leefbaarheid in onze binnenstad: door minder rondrijdend zoekverkeer meer veiligheid op straat, schonere Lucht, geen parkeeroverlast of stoepparkeren;
 • zonder hoge investeringen dit de binnenstad meteen al voor iedereen aantrekkelijker maakt: bewoners, bezoekers (inclusief toeristen) en bedrijven.