Laatste nieuws

14 mei 2017: Brief aan de leden van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid

Onderwerp: Buurtparkeren.nu – Vergadering Raadscommissie ID van 17 mei 2017 – Agendapunt 23 Evaluatie pilotmaatregelen Groenburgwalgebied

Aan: leden van de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid.

Geachte Raadsleden,

In reactie op het oorspronkelijke initiatief en pilot-voorstel van de werkgroep Buurtparkeren heeft de wethouder van VV&O in april 2016 zelf een vijftal maatregelen voorgesteld ter vermindering van de parkeerdruk en het zoekverkeer. De evaluatie van deze 5 maatregelen, getest in een piekplein meetgebiedje, is wat nu aan u door de wethouder selectief wordt gerapporteerd.

De wethouder is van mening dat zijn 5 maatregelen dermate succesvol waren dat een échte pilot Buurtparkeren niet langer nodig is. Dit ondanks het feit dat volgens zijn eigen rapportering de doelstellingen van 3 van de 5 maatregelen niet zijn gehaald, de 4e maatregel naar onze mening evenmin is bereikt, en het effect van de 5e maatregel – meer parkeerinkomsten dankzij intensievere handhaving – natuurlijk zeer welkom is als inkomstenbron voor de gemeente maar verder niets van doen heeft met Buurtparkeren.

In bijgevoegde Zienswijze licht de initiatiefgroep Buurtparkeren toe wat de werkelijke resultaten waren van de geteste 5 maatregelen, en dat er geen classificeerbare verbeteringen zijn vastgesteld.
Integendeel, ondanks de maatregelen van de wethouder is de parkeerdruk zelfs toegenomen: tussen april en oktober 2016 is het percentage bewoners dat langer dan 10 min moet lopen van auto naar huis gestegen van 23 naar 40%.

Bovendien moet worden aangetekend dat de doelstellingen van de 5 maatregelen zo zacht en vaag waren geformuleerd dat ze à priori wel succesvol móesten blijken. Of zoals de wethouder het zelf zei: Er waren wel criteria maar misschien werden deze te hoog ingeschat.

De effecten van de 5 maatregelen zijn zo marginaal dat het een gotspe zou zijn als een echte pilot Buurtparkeren hierdoor geen doorgang zou vinden.
Wat dacht u van een “gemeten” verlaging van de looptijd van auto naar huis van wel 18 seconden, van 108 naar 90 seconden?
Of het succes van een gereduceerd weekend-nachttarief in de Stoperagarage dat maar liefst een stijging van 10 geparkeerde auto’s per nacht teweeg bracht?

Het “succes” van de 5 maatregelen is voor de wethouder aanleiding de Haalbaarheidsnotitie Buurtparkeren die de initiatiefgroep Buurtparkeren de afgelopen 9 maanden in nauw overleg met de ambtenaren heeft opgesteld, en over de voortgang en resultaten waarvan de wethouder gedurende het hele traject door zijn ambtenaren is geïnformeerd, zo maar terzijde te schuiven. Het is duidelijk dat het nooit de bedoeling was dat er een pilot Buurtparkeren zou komen. Er is onwil om tot een echte oplossing te komen.

Wij hopen dat u wilt bevorderen dat de Haalbaarheidsnotitie Buurtparkeren alsnog op zo kort mogelijke termijn wordt afgerond, waarna een realistische pilot Buurtparkeren in september 2017 aan de Raad kan worden voorgelegd.

De initiatiefgroep Buurtparkeren.nu

Bijlage: Zienswijze

Zienswijze aan Raadscommissie ID mei 2017

02/03/2016: Wethouder Litjens zet plan Buurtparkeren opzij en negeert politiek akkoord

Het artikel in het Parool van vandaag over maatregelen om de parkeerdruk op de Kloveniersburgwal en Groenburgwal te verminderen zou door wethouder Litjens zelf geschreven kunnen zijn. Alsof bewoners van een klein gebiedje in de binnenstad bezig zijn hun eigen parkeerzaakjes goed te regelen, ten koste van parkeervergunninghouders in aangrenzende gebieden die hun auto dan maar in een parkeergarage moeten zetten. Niets is minder waar!

“Buurtparkeren.nu” is een concept dat, na bewezen succes, door middel van een door ons voorgestelde pilot in het veel grotere gebied begrensd door Rokin, Damrak, Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat, Waterlooplein en Binnen Amstel, ook in andere delen van de binnenstad kan worden toegepast (zie onze website www.buurtparkeren.nu ).

Waarom is die pilot er dan ondanks steun van vrijwel alle politieke partijen, een positief pilotadvies van het Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie Centrum, en eerdere toezeggingen van de Wethouder van Verkeer nog steeds niet gekomen? Buurtparkeren staat toch in het Coalitieakkoord en is toch opgenomen in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit?

In mei 2015 heeft de gemeente een meet-methodische proef laten uitvoeren om te toetsen of de voorgenomen onderzoeksmethode valide resultaten zou opleveren om zinvolle conclusies aan een pilot te kunnen verbinden. De onderzoekers van de gemeente waren positief over de uitkomsten van deze meet-methodische proef. Het wachten was op een besluit van de Wethouder van Verkeer om de grootte van het pilotgebied vast te stellen. En toen werd het stil en bleef het stil.

Ondanks onze herhaalde verzoeken sinds september 2015 aan de gemeente, moest Buurtparkeren.nu in februari 2016 een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om toegang te krijgen tot het officiële verslag van de meet-methodische proef van mei 2015 en de brief van het College aan de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid over de pilot Groenburgwal. Uit deze laatste brief blijkt dat de Wethouder van Verkeer de pilot Buurtparkeren ondanks gedane toezeggingen afblaast en vervangt door een vijftal maatregelen die in niets lijken op Buurtparkeren.

Buurtparkeren.nu is van mening dat het niet nakomen van toezeggingen en het niet ten uitvoer brengen van vastgelegde beleidsvoornemens getuigt van onbehoorlijk bestuur en zal zich tot de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid wenden met het verzoek alsnog te besluiten tot een pilot met Buurtparkeren in het grote gebied.

Op donderdag 17 maart a.s. om 19:30 uur organiseert de werkgroep Verkeer van de bewonersraad Nieuwmarkt een symposium in de Zuiderkerk over verkeersproblemen waarbij naast politici en ambtenaren ook Wethouder Litjens is uitgenodigd (zie: www.oudestadt.nl/symposium-verkeer/ )

Wellicht een goede gelegenheid om uw stem te laten horen en kritische vragen te stellen?

Namens Buurtparkeren.nu

Guido Pouw, Ben van Duin, Roos Lubbers, Dick Verhaar, Joost Geise, Peter Slagter

Artikel Parool 2 maart 2016: http://www.parool.nl/amsterdam/pilot-moet-zorgen-voor-minder-parkeerdruk-op-groenburgwal~a4254891/
Parool 2 maart 2016

 

Gemarkeerd pilotgebied

Pilotgebied

 

arrow22/06/2015: Klik hier om naar het kaartje van het door ons voorgestelde pilotgebied voor Buurtparkeren te gaan.

 

 

 

10/05/2015: Start van meet-methodische test voorafgaand aan Proef Buurtparkeren

In het kader van haar mobiliteitsonderzoek heeft de gemeente Amsterdam afgelopen donderdag een aantal camera’s laten plaatsen waarmee de komende 2 weken een ‘meet-methodische proef’ zal worden uitgevoerd om parkeer-zoekverkeer te meten in het gebied omgeven door Kloveniersburgwal, Raamgracht, Zwanenburgwal en Amstel. Meer informatie (o.a. over de privacybescherming) is te vinden op de website van de gemeente: http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/start-onderzoek/#h5ca35410-b321-44a6-8765-fe01cf959b24

Wij zijn als initiatiefnemers positief over het feit dat er nu een eerste methodische test in dit kleine gebiedje is gestart. Maar een serieuze proef Buurtparkeren zal volgens ons een veel groter gebied – inclusief de betreffende parkeergarages – moeten beslaan. Ons voorstel is het gebied omgeven door Rokin – Damrak – PH-kade – Valkenburgerstraat – Amstel. Dit voorstel wordt door de buurt gedragen en daar blijven wij ons dus ook voor inzetten.

Het feit dat we met uw steun en die van ruim 800 andere ondertekenaars van de petitie Buurtparkeren al zo ver op de agenda van de centrale stad hebben weten te krijgen is hoopgevend. Maar wij moeten als bewoners wel druk op de ketel houden en zullen uw steun ook in het komende traject hard nodig hebben. Daarom verzoeken we u nog eens om ook uw buren en kennissen te vragen om onze petitie te ondertekenen via http://www.buurtparkeren.nu/
Daarnaast kunt u ook via bovengenoemde site van de gemeente uw mening laten blijken, bijvoorbeeld door kenbaar te maken dat u voorstander bent van een volwassen proef Buurtparkeren in het door ons voorgestelde grotere gebied.

Buurtwerkgroep Groenburgwal en omgeving / initiatiefnemers van Buurtparkeren.nu

31/03/2015: Proef Buurtparkeren is door naar de centrale stad

Op 18 februari 2015 heeft de Bestuurscommissie Centrum een positief advies over een proef met Buurtparkeren afgegeven waardoor dit nu op de politieke agenda van de Centrale Stad staat, inclusief de keuze voor de gebiedsgrootte.

Wethouder Litjens en zijn ambtenaren zullen nu in samenspraak met de initiatiefnemers van buurtparkeren.nu de mogelijkheden van een proef met Buurtparkeren voorbereiden, waarbij naast de gebiedsgrootte ook de onderzoeksmethodiek en de juridische aspecten worden bekeken. En daarna volgt dan de politieke besluitvorming op centraal niveau, waarbij we de eerder gegeven steun van de politieke partijen voor ons initiatief voor een schoner, leefbaarder en veiliger Amsterdam moeten verzilveren. Dit traject zal dus nog geruime tijd in beslag nemen maar hopelijk kan er in het eerste kwartaal 2016 met een proef Buurtparkeren worden gestart.

Wij zijn als initiatiefnemers optimistisch gestemd. Het feit dat wij, dankzij de steun van bijna 800 ondertekenaars van de petitie, Buurtparkeren.nu al zo ver op de agenda hebben weten te krijgen is hoopgevend. Maar wij moeten als bewoners wel druk op de ketel houden en zullen uw steun ook in de komende fases hard nodig hebben. Daarom verzoeken we u nogmaals om ook uw buren en kennissen te vragen om onze petitie te ondertekenen via http://www.buurtparkeren.nu/

28/10/2014: Plan Buurtparkeren voorlopig gered
Dinsdag 28 oktober 2014 hebben vijf leden van onze werkgroep ingesproken tijdens de voorbereidende AB-vergadering van de Bestuurscommissie Centrum en kritiek geleverd op het negatieve conceptadvies over Buurtparkeren van het DB aan de Centrale Stad. Dit advies is opgesteld door portefeuillehoudster Jeanine van Pinxteren (GL) en haar ambtenaren. Dankzij uw steun, de gedreven bijval van bewoners van de Pijp, én de SP, D66 en de VVD is de beslissing over Buurtparkeren uitgesteld tot half december “onder nader te bepalen voorwaarden”. U voelt hem al: ook dat kan nog alle kanten uit, dus we zijn er nog niet!

Onderaan deze brief staat onze samenvatting van de discussie. Een live-opname van de vergadering is te zien via http://centrum.raadsinformatie.nl/vergadering/138374/AB-vergadering+bestuurscommissie+Centrum+28-10-2014 (het onderwerp Buurtparkeren begint na 1:20).

Na de oproep in de vorige buurtbrief is onze werkgroep versterkt met vijf nieuwe leden. Wij zijn heel blij met alle respons uit de buurt én die van buiten de buurt. Met grote dank voor uw steun,
Werkgroep Groenburgwal e.o./initiatiefnemers Buurtparkeren.nu
Guido Pouw, Ben van Duin, Dick Verhaar, Peter Slagter, Roos Lubbers, Anja Nagtegaal Verberg, Marianne Berndsen, Joost Geise en Henk van Benthem

Samenvatting
De portefeuillehoudster adviseert de pilot Buurtparkeren uit te stellen tot na de eindevaluatie van de proef met het ‘plan-Wiebes’: ‘bewoners in parkeergarages, bezoekers op straat, minder leegstand in parkeergarages’. Wij stellen daartegenover dat de door het plan-Wiebes op straat vrijkomende parkeerplaatsen door bezoekers of serviceverkeer zullen worden ingenomen. Op onze website staat waarom dat niet wenselijk is. Het conceptadvies noemt noch de kernpunten noch de verwachte voordelen van Buurtparkeren, alsof wij de binnenstad voor onszelf willen houden!

Wanneer het AB nu een besluit zou nemen conform het conceptadvies, zou dat gebaseerd zijn op een foute interpretatie van Buurtparkeren. De openbare ruimte zou worden ‘geprivatiseerd’: ‘alleen vergunninghouders zouden op straat kunnen parkeren en ook nog bepalen wie er met hun parkeerkaart mag staan’. Bij Buurtparkeren zijn beide zaken niet aan de orde: de gemeente bepaalt wie een parkeervergunning krijgt, daarnaast kunnen alle buurtbewoners een parkeerkaart aanvragen. Daarmee mogen bezoekers die anders niet in de buurt zouden kunnen komen, een beperkt aantal uren per maand, én tegen het normale tarief, op straat parkeren. Dit is geen vrijbrief voor exclusief gebruik van een parkeerplaats of voor ongelimiteerd gebruik. Het is een functionele scheiding van mensen die dichtbij een woning moeten zijn en anderen die net zo goed in een garage kunnen staan.

Buurtparkeren zou ‘niet passen binnen het beleid’, terwijl het juist een aanvulling is op het plan-Wiebes! Bij tussenevaluaties daarvan is het verstandig om te kijken naar de positieve effecten van Buurtparkeren. Over de urgentie van ‘luchtkwaliteit verbeteren, zoekverkeer en parkeeroverlast terugdringen, ongelukken verminderen, stress reduceren en de bereikbaarheid en veiligheid van de binnenstad verhogen’ is iedereen het eens. Toch staat er niets over in het conceptadvies.

Het draagvlak van Buurtparkeren is groot: 750 handtekeningen staan onder onze petitie. Het plan-Wiebes zal ongetwijfeld correcties en aanvullingen behoeven, ons plan ook. Wachten op de eindevaluatie van het plan-Wiebes betekent vertraging. Volwaardige burgerparticipatie betekent samenwerken. Dat is efficiënt, kostenbesparend en democratisch. Waar wachten we op?