Pilotgebied voor Buurparkeren

Hieronder ziet u een kaartje van het door ons voorgestelde pilotgebied voor Buurtparkeren.

Gemarkeerd pilotgebied

Gemarkeerd pilotgebied

De grootte van het pilotgebied wordt bepaald door door de validiteit die de studie moet hebben om tot een significante uitspraak inzake de pilot te komen.

Na overleg met verschillende deskundigen kiezen wij heel bewust voor een proef “Buurtparkeren” in het gebied omsloten door Damrak – Rokin – Amstel – Valkenburgerstraat – Prins Hendrikkade omdat:

  • dit deel van de oude binnenstad al is omsloten door hoofdnetverkeer met rondom de al bestaande en voor deze proef noodzakelijke parkeergarages;
  • dit gebied rondom ook goed herkenbaar is voor bezoekers en daarbinnen ook dezelfde infrastructuur heeft;
  • dit ook geldt voor wat betreft gebruik, woon- en uitgaansfuncties, drukte, etc.;
  • dit veel logischer gebied in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin pas groot genoeg is om significante uitkomsten op te leveren;
  • zo geen ongewenste waterbedeffecten in naastgelegen buurten worden verwacht;
  • een proef in dit gebied groot draagvlak onder bewoners en gebruikers heeft;
  • met deze omvang de proef al direct veel kan opleveren voor de leefbaarheid in onze binnenstad: door minder rondrijdend zoekverkeer meer veiligheid op straat, schonere Lucht, geen parkeeroverlast of stoepparkeren;
  • zonder hoge investeringen dit de binnenstad meteen al voor iedereen aantrekkelijker maakt: bewoners, bezoekers (inclusief toeristen) en bedrijven.