Politieke beloftes en daarna…

Inzet van het CDA:
Hoe het CDA hieraan vervolg gaf:

CDA: Tijdens het debat in de Zuiderkerk neemt CDA-politica Marijke Shahsavari-Jansen wat later het woord. Zij valt daarbij – i.t.t. de andere politici – op door haar ontvankelijke en open houding naar dit bewonersinitiatief: “Als de huidige ongewenste situatie de uitkomst is van wat beleidsmakers en politici ervan hebben gemaakt, waarom zouden we dan nu niet eens een ruime kans gunnen aan de ervaringsdeskundige bewoners?”

En zij geeft daar samen met partijgenoot Diederik Boomsma ook in raad en daad vervolg aan. Tot op het laatst doet Diederik zijn uiterste best om de toegezegde BuPa-proef politiek overeind te houden en mogelijk te maken en de laatst ingediende moties daartoe komen van zijn hand. Maar ook al neemt het CDA daarin het voortouw, zij kan – als kleine partij in de Amsterdamse gemeenteraad – het schip niet in haar eentje keren. En zoals gezegd is die steun van andere partijen – op enkele individuele politici na – vrijwel uitgebleven.

Wij hebben grote bewondering en waardering voor de wijze waarop het CDA als kleine partij – met dus ook een kleine bezetting – zich vanaf het begin heeft verdiept in, en vervolgens heeft hardgemaakt voor, ons plan.

Na onze onthutsende ervaringen (lees hieronder…) vragen we ons af hoe de andere politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s voor de komende gemeenteraadverkiezingen in maart 2018 met burger-participatie om zullen gaan. Meer kiezersbedrog met mooie beloftes (om politieke baantjes te behouden) die na de verkiezingen geen enkele stand houden?

Belofte van de:
Wat er van terecht gekomen is:

__x

PVDA

PvdA: De PvdA heeft aanvankelijk bedenkingen tegen het BuPa-plan: is dit geen elitair plan voor alleen binnenstadbewoners, wordt zo de openbare ruimte niet geprivatiseerd?

Maar het lukt ons om Roeland Rengelink, Joop Lahaise (Stadsdeel Centrum) en Henk Boldewijn en Ger Jager (gemeenteraad) er van te overtuigen dat iedereen (met of zonder auto) van BuPa profijt zal hebben en dat het helemaal niets met elitair of privatisering van de buitenruimte te maken heeft. Uit de gesprekken blijkt hoe lastig het onderwerp parkeren politiek gezien tot op heden is geweest en dat deze PvdA-ers als vanzelf nog vanuit die argumenten/stellingnames denken. Wellicht daarom blijkt de PvdA niet onze gedroomde en gedreven voorstander van BuPa te worden, maar stelt zij zich telkens  zeer voorzichtig positief op. Blijkbaar ligt het onderwerp voor de verzwakte PvdA politiek te gevoelig om daarvoor echt haar nek uit te steken en politiek risico te nemen.

Kortom: een gemiste kans voor de PvdA, want ze had in plaats daarvan juist een nieuw, fris en oplossingsgericht gezicht kunnen laten zien, wat het PvdA-imago toch zo hard nodig heeft.

 

_

Belofte van de:
Wat er van terecht gekomen is:

SP

SP: Al bij het begin staan Stadsdeel raadsleden Nelly Duijndam, Frans Icke en Michiel Wetzer royaal positief tegenover het voorstel van bewoners voor een BuPa-proef en zij steunen de initiatiefnemers – ook als het politiek lastiger wordt – met raad en daad. Maar als uiteindelijk in juni 2017 de gemeenteraad over BuPa moet worden besloten, laat langstzittend SP-raadslid Remine Alberts het totaal afweten: op een klein standje in de richting van Litjens na gunt ze hem de ruimte om het eerst op zijn manier te proberen (….) om daarna BuPa verder te vergeten (tot grote ergernis van de andere SP-leden).

Kortom: jammer dat de lokaal zo betrokken en goed geïnformeerde SP-politici zo slecht zijn vertegenwoordigd door hun collega’s in de gemeenteraad.

__

Belofte van de:
Wat er van terecht gekomen is:

VVD_small   VVD_L3

VVD: Bij het debat in maart 2014 in de Zuiderkerk waren Raphaël van Kraaij (VVD- raadslid Stadsdeel Centrum) en Werner Toonk (VVD gemeenteraad) aanwezig en beiden stonden open voor een solide proef BuPa. Al eerder bleek VVD-raadslid A.J. Hoolsema  en later ook Arjen de Heus (VVD raadslid Stadsdeel Centrum) en Stefan de Bruijn (VVD gemeenteraad) positief over een proef BuPa.
Daarna bleek het een hele klus (vooral vanwege de stelselmatige tegenwerking door regerende partijen Groen Links in samenwerking met een inmiddels ‘gekanteld’ D66 ) om het Stadsdeel Centrum ook een positief advies over BuPa aan de centrale stad (de gemeenteraad) af te laten geven. Dankzij buurtprotest, veel gelobby en steun van de overige partijen inclusief genoemde VVD politici is dat positief advies uiteindelijk tot stand gekomen. Om na de coalitiebesprekingen bij de nieuwe VVD-wethouder Litjens (verkeer) te belanden, die BuPa totaal niet zag zitten.
Wij hebben Litjens herhaaldelijk benaderd om ons BuPa plan met hem te bespreken en zijn vragen te beantwoorden. Maar daar bleek hij – ondanks zijn publiekelijke toezeggingen – tijdens 2 korte gesprekken met ons niet voor open te staan. Liever omzeilde hij een discussie over onze valide argumenten en lanceerde zelf 5 maatregelen die “de parkeerproblematiek rondom de Groenburgwal grotendeels zouden oplossen” (waarmee ons solide BuPa plan tot een lokaal probleem werd gemarginaliseerd).
Mochten zijn eigen maatregelen niet voldoende blijken te zijn (…ook deze slager keurt zijn eigen vlees…) dan zou alsnog overwogen kunnen worden om een nader uit te werken proef met BuPa te houden. Ondertussen werd protesterend VVD-raadslid en verkeersdeskundige binnen de VVD-fractie en BuPa-voorstander Werner Toonk van zijn werkterrein ontheven, terwijl de overige BuPa-voorstanders binnen de VVD de nieuwe VVD-wethouder vrij spel gaven.
Ondanks onze felle protesten tegen deze volksverlakkerij stemden behalve het CDA en VVD-raadslid Werner Toonk alle overige partijen in met deze gang van zaken.
Inmiddels heeft deze wethouder zijn plan al nagenoeg goedgekeurd gekregen (het wordt voorjaar 2018 geformaliseerd) en spreekt – behalve het CDA – niemand meer over BuPa.
Kortom: de VVD is – ondanks intern protest – uiteindelijk ook volstrekt onbetrouwbaar gebleken voor wat ze hebben beloofd, zelfs als dat is opgenomen in het coalitieakkoord.

__

Belofte van:
Wat er van terecht gekomen is:

   D66_logo   D66_P1 D66_P2     Blank2

 D66 (grootste partij periode 2014-2018): In het begin was D66-stadsdeelpoliticus Mark van der Veer nauw betrokken bij, en samen met afscheidnemend raadslid Thijs Kleinpaste zeer enthousiast over, het BuPa-plan, omdat BuPa naast een praktische oplossing voor veel verkeer- en parkeeroverlast ook de beperkte beschikbare ruimte op straat optimaal – ook financieel – benut.  Ook zijn D66 stadsdeelcollega Alexander Hammelburg steunde van harte een BuPa-proef gezien zijn tv-verslag op Salto Amsterdam. Maar het terugkrabbelen liet niet lang op zich wachten: eerst vraagt Mark van der Veer om de proef vooral zo klein mogelijk te houden, dan nodigt lokaal D66 leider Boudewijn Oranje ons uit in de kroeg om ons daar uit te leggen waarom BuPa een slecht idee is – waar wij niet op in zijn gegaan. Nog geen half jaar na het debat in de Zuiderkerk nodigen de BuPa- initiatiefnemers zichzelf uit op het (ook voor publiek toegankelijke) D66-fractieberaad om mogelijke vragen van de D66-politici te beantwoorden. Lokaal D66-leider Boudewijn Oranje schuift naar achteren en ‘heeft geen vragen maar laat zich graag verrassen’,  gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege leunt studentikoos achterover en begint een pleidooi over ‘out of the box denken’ en ‘alles omkeren: bewoners parkeren onder de grond en alle bezoekers vrij op straat’. De rest van D66 blijkt niet geïnformeerd noch geïnteresseerd en is vooral bang hun voormannen voor de voeten te lopen. Ons beklag over deze schaamteloze vertoning levert niets op. Sterker nog: D66-stadsdeelpoliticus Mark van der Veer wordt daarna door zijn partij van zijn werkgebied (verkeer en vervoer) gehaald en monddood gemaakt.

Een jaar later organiseren de BuPa-initiatiefnemers opnieuw een gesprek met Jan-Bert Vroege en Alexander Hammelburg (de D66-ers van beide bestuurslagen die over dit onderwerp gaan): beiden zien een solide proef BuPa eigenlijk best zitten.

Voorjaar 2016: VVD-wethouder Litjens wil eerst zijn eigen proef ‘5 maatregelen Litjens’ uitvoeren, mochten deze mislukken dan kan alsnog zoals in het coalitieakkoord toegezegd de proef BuPa worden uitgevoerd. De BuPa-initiatiefnemers updaten raadslid Vroege, die er samen met CDA-raadslid Shahsavari-Jansen voor zorgt dat hun motie wordt aangenomen waarin staat dat de uitkomsten van plan Litjens uiterlijk 1/1/2017 getoetst en gepresenteerd moeten worden, terwijl ondertussen een solide BuPa-proef moet worden voorbereid die daarna binnen 6 weken kan starten.

Maar de gemeente houdt de initiatiefnemers aan het lijntje door alle meetresultaten achter te houden, waardoor wij als initiatiefnemers bezwaar moeten maken via de Wet Openbaarheid Bestuur om deze meetgegevens alsnog boven water te krijgen. Pas februari 2017 – enkele dagen voor de betreffende raadbespreking – wordt het ambtelijk rapport openbaar waarin de maatregelen Litjens als afdoende worden bestempeld (ook al worden volgens dat zelfde rapport 3 van de 5 Litjens-doelstellingen niet gehaald) en BuPa als overbodig en vooral risicovol wordt weggezet. D66 geeft bij deze volksverlakkerij geen krimp en laat wethouder Litjens volledig vrij zijn gang gaan.

Onze ervaring met D66: niet de argumenten, maar de interne hiërarchie bepaalt het partijstandpunt, waarbij het onderwerp als ruilmiddel gebruikt wordt met andere partijen. Kortom: D66 is volstrekt onbetrouwbaar gebleken voor wat ze hebben beloofd.__

__

Belofte van:
Wat er van terecht gekomen is:

GroenLinks steunt bewoners. Bewoners die plannen maken om de stad mooier te maken. Of om een probleem op te lossen. Bewoners die plannen maken moeten een serieuze reactie krijgen van de gemeente en van het stadsdeel. En serieus betekent niet alleen dat er goed geluisterd wordt naar het plan, maar ook dat de gemeente en het stadsdeel actief meedenken.


In het Amsterdam van GroenLinks rijden er minder auto’s. In het Amsterdam van GroenLinks gaan meer mensen te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer. Als mensen een auto gebruiken, nemen ze daarvoor vaker een deelauto en hebben ze minder vaak een eigen auto. Voor zo’n stad moet nog veel gebeuren, maar het is wel de stad die we willen maken.


In het Amsterdam van GroenLinks is de openbare ruimte voor mensen, spelende kinderen en groen. Het liefst zien we geen auto’s op straat geparkeerd staan, al denken we dat ook daar uiteindelijk ruimte voor zal moeten zijn. Voor mensen met een beperking, voor ondernemers. Auto’s van bezoekers staan aan de rand van de stad, auto’s van bewoners staan in garage’s.


Bewoners van de Binnenstad kunnen hun auto vaak niet in de eigen straat of buurt parkeren. Die constatering ondersteunnen we. En dat is zuur, als het hebben van een parkeervergunning toch eigenlijk zegt dat dat wel zou moeten kunnen. Bewoners van de Burgwallen maakten een plan om daar wat aan te doen. GroenLinks vindt dat de gemeente serieus naar dat plan moet kijken. Maar GroenLinks heeft ook bedenkingen. Het plan vermindert wel het zoekverkeer en parkeerdruk in de eigen buurt, maar de vraag is wat het doet met het zoekverkeer en parkeerdruk in de omliggende buurten.


Ook vragen we ons af of het verstandig is de stad op te knippen in allemaal kleine parkeereilandjes, waar bewoners uitmaken welke bezoekers er mogen parkeren. Uitwijken naar het naastgelegen buurtje is er dan niet meer bij, ook niet voor gewenst of noodzakelijk bezoek. Het plan verbetert de openbare ruimte ook niet, terwijl GroenLinks daar de dominantie van de auto graag wil verminderen om andere functies een plek te geven.


We hopen dat de bewoners het plan zullen indienen bij de gemeente.

En we begrijpen dat andere partijen het plan wel als raadsvoorstel willen indienen. De gemeente zal dus wel zijn oordeel over het plan moeten vellen. Wij denken op dit moment niet dat we het plan van de bewoners zullen steunen.


We zullen ons er wel voor inzetten dat het oordeel van de gemeente een goed en volledig oordeel is en dat bewoners niet met een kluitje in het riet worden gestuurd.

Want serieus nemen van bewoners betekent niet klakkeloos ondersteunen als de verkiezingen voor de deur staan, maar juist altijd kritisch en weloverwogen beoordelen. En we willen graag meedenken over het oplossen of terugdringen van het probleem. Want wel een parkeervergunning, maar niet kunnen parkeren, dat is gek.

GroenLinks: Vanaf het begin van de herinrichtingsplannen van de Groenburgwal e.o. loopt Groen Links (met als aanvoerster GL-Stadsdeelvoorzitster Jeanine van Pinxteren en daarbij niets  ontziend bijgestaan door aspirant GL-raadslid Zeeger Ernsting) voorop om zoveel mogelijk auto’s de stad uit te krijgen door zoveel mogelijk parkeerplaatsen op te heffen. Vragen van bewoners worden met dedain afgewimpeld met GL-doctrines en schijnantwoorden als “het gaat hier om herinrichting, niet om parkeerbeleid”. Zo wordt bewoners de mond gesnoerd, terwijl bij de voorgestelde herinrichting de helft van de (toch al veel te weinig) parkeerplaatsen dreigt te verdwijnen. Een succesvolle buurtactie is het gevolg, met als resultaat dat vrijwel alle parkeerplaatsen en ook zoveel mogelijk groen behouden blijven. Ook worden er nu twee keer zoveel fietsnietjes geplaatst als aanvankelijk was voorzien.

Een paar buurtbewoners besluiten om door te pakken en meteen de onhoudbare parkeersituatie (met alle onnodige zoekverkeer en vervuiling van dien) in de binnenstad op de politieke kaart te zetten. Ze bedenken het BuPa-plan en organiseren vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 een debat in de Zuiderkerk met bewoners en politici van beide bestuurslagen (Stadsdeel Centrum en de centrale gemeenteraad)  om BuPa onder hun aandacht te brengen en hun vragen te beantwoorden.

GL blijkt tijdens dit debat totaal ongeïnteresseerd, heeft geen vragen maar gebruikt wel de bühne om onware interpretaties van BuPa te verkondigen (die ter plekke worden afgeserveerd). Een onbegrijpelijk opstelling van een partij die pretendeert groen te zijn.

Tijdens het eerste traject – waarin initiatiefnemers een positief advies over BuPa van het stadsdeel aan de centrale stad voor elkaar moeten krijgen – blijkt GLer van Pinxteren op één lijn te zitten met D66er Oranje (beiden in DB Stadsdeel Centrum) om BuPa waar mogelijk te traineren. Pas als de druk onhoudbaar wordt – omdat initiatiefnemers kunnen aantonen hoe onjuist het stadsdeel wordt geïnformeerd – ontstaat wat ruimte. Pas na een 2e ronde wordt een positief advies over BuPa aan de gemeenteraad afgegeven, inclusief de correcties van initiatiefnemers op alle negatieve en onbewezen veronderstellingen die ambtenaren daar in hebben gezet.

Inmiddels is Zeeger Ernsting gemeenteraadslid geworden, waarbij hij elke gelegenheid aangrijpt om BuPa in een zo verkeerd mogelijk daglicht te plaatsen. Daaruit blijkt dat hij het plan nog steeds niet heeft gelezen of begrepen, maar behalve CDA weerleggen andere politici zijn onheuse betogen niet.

Kortom: GL is alleen trouw aan haar eigen partijdoctrine waarin de auto altijd, overal en zonder verdere discussie moet worden tegengewerkt. Dat het BuPa-plan juist veel nodeloos zoekverkeer (en daarmee overlast voor bewoners en milieuschade) voorkomt is vanwege deze GL-doctrine onbespreekbaar gebleken. De meest recente GL-uitspraken – waarbij alle auto’s uit het centrum moeten verdwijnen – zijn daarop een even logisch als ridicuul vervolg. Verontrustend voor de stad hoe valide argumenten net zo lang door GL worden gemanipuleerd totdat zij bruikbaar zijn voor hun eigen partijdoctrine.

Belofte van de:
Wat er van terecht gekomen is:

PPA PPA

Piratenpartij Amsterdam: stond vierkant achter het BuPa-plan: “We zeggen dus volmondig ‘ja’ tegen dit plan, en werken graag samen verder om te zorgen dat we dit ook daadwerkelijk kunnen realiseren.” Helaas heeft deze partij bij de verkiezingen in 2014 onvoldoende stemmen gekregen voor zetels  in het stadsbestuur om BuPa daarna ook daadwerkelijk te kunnen steunen.

__

Belofte van:
Wat er van terecht gekomen is:

Visie Op Amsterdam VOA

Visie op Amsterdam: stond vierkant achter het BuPa-plan: “Buurtparkeren is een mooi en uitgewerkt initiatief dat zo’n integrale aanpak voorstelt. Helder concept dat goed zal uitpakken voor bewoners, bezoekers en bedrijven., tegelijkertijd ook duidelijk voor toeristen. Een aanpak die een voorbeeld kan zijn voor het hele centrum.” Helaas heeft deze partij bij de verkiezingen in 2014 onvoldoende stemmen gekregen voor zetels  in het stadsbestuur om BuPa daarna ook daadwerkelijk te kunnen steunen.